Skip to main content

06.08.2020 | Bild

Multilokuläres Karzinom der rechten Mamma

Abb. 1A + B: MRT im Rahmen der Primärdiagnostik: multilokuläres Karzinom der
rechten Mamma (A: sagittal; B: axial)


print
DRUCKEN